Verslag jaarvergadering Bewonerscommissie

Datum: 7 januari 2014
Aanwezig: Peter Valk, Peter Cools, Tilly van Enckevort, Mieke Kelderman (verslag), Piet van der Aa, Anja van Riel, ongeveer 70 bewoners Bachflat

1. Opening jaarvergadering

Peter Valk opent de jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Toelichting op diverse activiteiten

Peter Valk licht de activiteiten van 2013 in het kort toe.

Bewonerscommissie Bachflat

Begin 2013 is woonconsulente Marjolijn Zebregs vervangen door Anja van Riel. De bewonerscommissie heeft in 2013 zes maal vergaderd, waarvan tweemaal in aanwezigheid van Anja van Riel (woonconsulente van WonenBreburg) en Piet van der Aa (huismeester WonenBreburg).

Een kleine greep uit de onderwerpen die zijn besproken.

 • Financiële verantwoording inkomsten en uitgaven Bewonerscommissie 2013;
 • Begroting en activiteitenplanning Activiteitencommissie 2013;
 • HBO-enquête 2012;
 • Controle schoonmaak door huismeester;
 • Problematiek rondom lauw koud water en plaatsing spoelautomaten;
 • Onderhoud van de standleidingen;
 • Wijziging servicekosten;
 • Huurbeleid en huurverhoging;
 • Herinrichting parkeerterrein bij de Bachflat;
 • Jaarafrekening Techem;
 • Vervanging liften;
 • Aanpak onderlinge overlast in brede zin.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft in 2013 weer een aantal gezellige activiteiten georganiseerd.

 • De (klein)kinderen konden op Paaszaterdag paaseieren zoeken in het park;
 • De opening van het jeu-de-boulesseizoen en het jeu-de-boulestoernooi;
 • Het flatfeest in augustus;
 • In december was er een gezellige Kerstborrel met een loterij met mooie prijzen;
 • Versieringen in de centrale hal.

Schoonheidscommissie

Als het weer het toeliet is de schoonheidscommissie op maandagochtend bij elkaar gekomen voor het opruimen van zwerfvuil in de omgeving van onze flat.

Etagevertegenwoordigers

In januari hebben de etagevertegenwoordigers de vrijwillige bijdrage voor de organisatie van extra activiteiten bij de bewoners opgehaald. De etagevertegenwoordigers hebben ook dit jaar nieuwe bewoners verwelkomd met een informatiebrief. Ernstig zieke bewoners hebben een kleine attentie ontvangen. De etagevertegenwoordigers hebben ook 185 handtekeningen opgehaald in verband met de campagne van de Huurders Belangen Organisatie (HBO) tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Binnenkort komen de etagevertegenwoordigers langs om de vrijwillige bijdrage op te halen bij de bewoners. Deze bijdragen worden wederom gebruikt voor de organisatie van activiteiten in 2014.

Overige vrijwilligers

Peter Valk bedankt de leden van bovenstaande commissies, Toon van der Heijden (fietstochten), Bert Hendrickx (www. Bachflatonline.nl) en de vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten voor hun inzet voor de Bachflat.

Vrijwilligersavond

Op 29 november 2013 heeft WonenBreburg de vrijwilligers met een etentje bedankt voor hun inzet voor de Bachflat.

3. Financiële verantwoording inkomsten en uitgaven 2013

Peter Cools heeft de financiële verantwoording over 2013 toegelicht. De kascontrolecommissie, bestaande uit de heer W. van Wanroij en mevrouw Y. Groot, heeft de financiële verantwoording goedgekeurd.

4. Rooster van aftreden leden bewonerscommissie

Harrie Schreurs heeft zijn zittingname in de Bewonerscommissie op eigen initiatief beëindigd. Per 5 november 2013 is een afvaardiging van de Activiteitencommissie, bestaande uit Marian Cruijssen en Tony van den Dungen, toegevoegd aan de Bewonerscommissie, met als doel de onderlinge communicatie te bevorderen.

De aanwezige bewoners stemmen in met de zittingname van Marian Cruijssen en Tony van den Dungen in de Bewonerscommissie. In januari 2014 treedt Peter Valk conform het rooster van aftreden af. Peter Valk stelt zich herkiesbaar voor een periode van drie jaar. De aanwezige bewoners stemmen hiermee in.

5. Rondvraag

Stand van zaken vervanging liften
Er wordt hard gewerkt aan de vervanging van de liften. Door overbelasting van de liften komen er wat meer storingen voor dan gebruikelijk.

Er zijn twee vragen binnengekomen: Is er recht op een vergoeding voor gederfd woongenot in verband met uitval twee liften, o.a. op nieuwjaarsdag? Kan de toiletruimte op de begane grond doorlopend worden opengesteld gedurende de vervanging van de liften i.v.m. lange wachttijden/uitvallen liften?

Lauw koud water
Twee bewoners geven aan dat zij, ondanks de plaatsing van spoelautomaten nog steeds lauw koud water in de keuken hebben.

Een bewoner vraagt naar de reden waarom de administratie van Techem binnenkort via WonenBreburg gaat verlopen.
De administratie van onder andere de voorschotten door Techem is niet naar tevredenheid verlopen. Daarom heeft WonenBreburg besloten deze administratie over te nemen van Techem. Nadere info volgt.

De Bewonerscommissie zal bovenstaande vragen bespreken met Anja van Riel, woonconsulente WonenBreburg. Anja van Riel zal de betrokken bewoners een schriftelijke reactie sturen.

 

naar archief