Vergadering Bewonerscommissie

Datum: 8 februari 2010
Aanwezig: Peter Valk, Peter Cools, Tilly van Enckevort, Mieke Kelderman (verslag)
Afwezig: Peter Geutjes

1. Opening en vaststelling agenda

Peter Valk opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering bewonerscommissie op 17 november 2009

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg op 8 december 2009

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Invullen HBO-enquête

De Bewonerscommissie heeft de HBO-enquete ingevuld. Mieke Kelderman zorgt voor verzending.

5. Voorstel taken en verantwoordelijkheden beheercommissie ontmoetingsruimte

De beheercommissie ontmoetingsruimte is, net als de andere commissies, onderdeel van de bewoners-commissie. Het is niet duidelijk of de bewonerscommissie zich als Stichting moet laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit punt komt terug op de vergadering met WonenBreburg op 23 maart 2010.

Zodra de ontmoetingsruimte wordt gebouwd zal de bewonerscommissie een oproep ophangen in de publicatiekast en actief bewoners benaderen om zitting te nemen in de beheercommissie. Vooralsnog zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden voor de beheercommissie ontmoetingsruimte genoemd.

  1. Vaststellen voor welke activiteiten de ontmoetingsruimte beschikbaar is;
  2. Vaststellen openingstijden;
  3. Vaststellen beheerrooster in koppeltjes van twee personen;
  4. Vaststellen schoonmaakrooster in koppeltjes van twee personen;
  5. Vaststellen wie een sleutel van de ruimte ontvangen;
  6. Afspraken over vervanging bij afwezigheid of ziekte;
  7. Beheer/toezicht houden tijdens openingstijden ontmoetingsruimte;
  8. Schoonmaak conform schoonmaakrooster in koppeltjes van twee personen;
  9. Inkoop en beheer voorraad koffie, thee, koekjes, frisdrank, bier, wijn, speelkaarten, etc. in koppeltjes van twee personen;
  10. Financieel beheer.

6. Terugblik op etentje vrijwilligers december 2009 en jaarvergadering/nieuwjaarsreceptie januari 2010

Riddershof blijkt een goede locatie voor een etentje. Het diner was voortreffelijk en het was er erg gezellig. Ook de zeemansliederen zijn goed ontvangen.

De nieuwjaarsreceptie is ook dit jaar weer goed bezocht. De sfeer was goed.De vraag is gesteld waarom de bewonerscommissie zelf de nieuwjaarsreceptie organiseert in plaats van de activiteitencommissie.Na enige discussie heeft de bewonerscommissie besloten de jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie ook het komend jaar weer zelf te organiseren.

Enkele bewoners hebben de vraag gesteld waarom de nieuwjaarsreceptie steeds elders wordt gehouden in plaats van in de centrale hal. De bewonerscommissie vindt de centrale hal echter niet geschikt als locatie voor de nieuwjaarsreceptie onder andere vanwege de doorloop van bezoekers van de Bachflat. De zaal in Zorgcentrum Heikant biedt meer faciliteiten.

7. Begroting en activiteitenplanning activiteitencommissie in 2010

De bewonerscommissie heeft de begroting van de activiteitencommissie goedgekeurd. De bewonerscommissie zal de activiteitencommissie adviseren om in de aanvraag voor subsidie aan Verrijk je Wijk aandacht te schenken aan de multiculturele bewoners in de Bachflat. Mieke Kelderman zal dit kortsluiten met de activiteitencommissie.

8. Opbrengst vrijwillige bijdrage bewoners

Peter Cools en Mieke Kelderman zullen de vrijwillige bijdragen van bewoners tellen. Mieke Kelderman zal over de opbrengst een bericht plaatsen op het publicatiebord en op de website.

9. Voorbespreking en mogelijke aanvullingen op concept-agenda vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg op dinsdag 23 maart 2010

Mieke Kelderman vult de concept-agenda aan met enkele punten.

10. Rondvraag

Er is nog geen informatie ontvangen over de vrijwilligersavond 2010.

Agenderen voor vergadering met WonenBreburg:

  • vloeren galerijen opnieuw op laten ruwen vanwege glad vloeroppervlak;
  • belsysteem is erg ingewikkeld voor bezoekers. Voorstel aanschaf ander belsysteem of ter verduidelijking de afbeelding van de bellen rood maken op belsysteem bij de voordeur;
  • ondiepe brievenbussen: ieder kan van buiten af de post uit de brievenbussen halen;
  • huursubsidiegrens.

11. Sluiting

Peter Valk sluit de vergadering om 20.15 uur.

 

naar archief