Vergadering Bewonerscommissie/WonenBreburg

Datum: 1 oktober 2013
Aanwezig: Peter Valk, Mieke Kelderman, Piet van der Aa, Anja van Riel (verslag)
Afwezig: Tilly van Enckevort, Peter Cools

1. Opening en vaststelling van de agenda

Peter Valk opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg op 9 april 2013

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. Het verslag is door de voorzitter van de bewonerscommissie en de woonconsulent van WonenBreburg voor akkoord ondertekend.

De vergadering van de bewonerscommissie met WonenBreburg van 25 juni 2013 is geannuleerd. De agendapunten van de bewonerscommissie zijn door Anja van Riel naar tevredenheid schriftelijk beantwoord.

De gemeente Tilburg heeft laten weten dat er vóór 2016 geen geld is voor de aanpassingen van het parkeerterrein. Wel onderzoekt de gemeente of er mogelijkheden zijn voor de plaatsing van motorbeugels. De bloemperkjes blijven gehandhaafd.

3. Terugblik op het feest van de Bachflat van 24 augustus 2013

Het feest is goed verlopen. Er waren geen wanklanken. Wel was de zangeres teleurgesteld in de mate van aandacht voor haar optreden.

Er bestaat een verschil van mening tussen de Bewonerscommissie en de Activiteitencommissie over de besteding van het beschikbare budget voor activiteiten. Beide commissies gaan het Bachflat feest evalueren en de financiële terugkoppeling met elkaar bespreken. Het is jammer dat de Activiteitencommissie niet meer vertegenwoordigd is in de Bewonerscommissie. Vroeger was dit wel het geval. Om de onderlinge afstemming te verbeteren zal Peter Valk de Activiteitencommissie uitnodigen om structureel afgevaardigd te zijn in de vergaderingen van de Bewonerscommissie.

4. Aanpak overlast in brede zin en hoe aan te pakken

Peter Valk heeft een ‘praatstuk’ opgesteld. Dit stuk geeft een overzichtelijk beeld van de verschillende vormen van overlast in de Bachflat. De bewonerscommissie en WonenBreburg zetten zich gezamenlijk in om het leefmilieu in de Bachflat te verbeteren. Dit gaan we in 1e instantie als volgt doen:

  • Het schoonhouden van de galerij, de voordeur, de kozijnen en de ramen is de verantwoordelijkheid van de huurder. De huismeester gaat hierop actief controleren. Vervuilers worden door hem aangesproken. Maken zij de buitenzijde van hun woning en de galerij voor het appartement niet schoon, dan geeft WonenBreburg een schoonmaakbedrijf hiervoor opdracht. De kosten hiervan worden bij de vervuiler in rekening gebracht.
  • Een aantal jaren geleden is er door WonenBreburg in het kader van het project ‘Multi Cultureel Wonen’ een fotoboekje ontwikkeld. Dit boekje informeert op een eenvoudige visuele manier over de leefregels in een complex. De woonconsulent gaat na of dit fotoboekje nog verkrijgbaar is. De etagevertegenwoordigers zouden dit boekje, samen met de welkomstbrief, kunnen overhandigen aan de nieuwkomers.

5. HBO-enquête 2012

De enquête levert geen discussiepunten op.

6. Stand van zaken bezwaren huurverhoging per 1 juli 2013

Acht huurders in de Bachflat hebben bij WonenBreburg een bezwaar ingediend tegen de genoemde huurverhoging. Hiervan zijn er twee goedgekeurd en drie afgewezen. De overige drie bezwaren waren gegrond op de verlaging van het inkomen in 2013. Het IB60 formulier over 2013 kan door de belastingdienst pas in juli 2014 aangeleverd worden. Deze zaken zijn daarom aangehouden.

7. Stand van zaken jaarafrekening Techem en bezwaren bewoners

Er zijn slechts vijf klachten van bewoners ontvangen In twee situaties zijn de verschillen extreem. In de overige situaties hebben mensen lage voorschotten betaald.

Alle afrekeningen zijn gebaseerd op feitelijk gemeten en dus af te rekenen verbruik. Techem geeft aan dat meters correct functioneren. Met betrekking tot deze twee hoge afrekeningen is afgesproken dat Techem de meetresultaten nog een keer gaat bekijken en een monteur langs deze adressen stuurt. De kosten hiervan zijn voor rekening van Techem. De resultaten hiervan zijn nog niet binnen.

8. Stand van zaken groot onderhoud liften

De aanvang van de werkzaamheden start drie weken later. Deze vertraging wordt veroorzaakt door de Arbowet. Deze wet eist dat er een scherm geplaatst wordt tussen beide liften. De demontage van de huidige liften start hierdoor in november 2013. Naar verwachting is het liftonderhoud in mei 2014 afgerond.

9. Stand van zaken standleidingen

De firma Helma onderzoekt de standleidingen in de Bachflat. Het resultaat van dit onderzoek bepaalt of reiniging van de standleidingen in 2013 wel of niet noodzakelijk is.

10. Spoelautomaten

Elke strang van het gebouw is voorzien van een spoelautomaat. Van de 16 spoelautomaten staan er elf op 16e etage, een op de 15e etage en vier op de 14e verdieping.

11. Stand van zaken schoonmaak

De schoonmaak is naar tevredenheid. De Bachflat heeft een andere schoonmaakmedewerker gekregen.

12. Rondvraag

  • De bekisting op de 8e verdieping is teruggeplaatst.
  • Er staan nog steeds fietsen geparkeerd die al lange tijd niet meer worden gebruikt. Fietsen die er langdurig staan moeten eerst door de politie worden gecontroleerd of zij afkomstig zijn van diefstal. Vervolgens kan de huismeester de fietsen voorzien van een sticker. Worden de fietsen hierna niet opgehaald dan kan de huismeester i.s.m. de politie deze fietsen verwijderen.
  • Voor het jaarlijkse uitje met de vrijwilligers polst de bewonerscommissie bij de activiteitencommissie of zij ideeën hiervoor hebben.

13. Sluiting

Peter sluit de vergadering om 20.20 uur.

 

naar archief