Vergadering Bewonerscommissie

Datum: 11 februari 2015
Aanwezig: Tilly van Enckevort, Peter Cools, Mieke Kelderman (verslag)
Afwezig: Peter Valk

1. Opening en vaststelling agenda

Tilly van Enckevort opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen welkom. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering Bewonerscommissie d.d. 4 november 2014

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

Verslag vergadering Bewonerscommissie met WonenBreburg d.d. 1 december 2014

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

3. Terugblik op Jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie

Terugblik op Jaarvergadering

Het verslag van de jaarvergadering is ongewijzigd vastgesteld. De vragen uit het agendapunt Rondvraag komen terug op de agenda van de vergadering met WBB op 17 maart 2015.

Terugblik op Nieuwjaarsreceptie

Vanwege het teruglopend aantal aanmeldingen (70)/aanwezigen (50) voor de jaarvergadering/nieuwjaarsreceptie rijst de vraag of het houden van een jaarvergadering verplicht is. Mieke Kelderman informeert dit bij de HBO. Daarnaast speelt de vraag of er nog voldoende behoefte aan een nieuwjaarsreceptie is bij de bewoners.
De grote zaal van Woonzorgcentrum De Heikant is niet zo geschikt voor zo weinig bezoekers. De Bewonerscommissie vindt de hal in de Bachflat echter niet geschikt voor de jaarvergadering, o.a. omdat er steeds mensen in en uit de flat lopen en omdat de akoestiek niet prettig is. Besloten is om na te denken over andere mogelijkheden.

4. HBO-enquête 2014

Peter Cools en Tilly lichten de ingevulde enquête in het kort toe. Mieke Kelderman geeft aan dat zij in overleg met Peter Valk de ingevulde enquête vóór verzending naar de HBO op drie punten heeft aangepast.

Deze aanvullingen zijn verwerkt in de voorliggende enquête.

5. Overzicht inkomsten en uitgaven 2014

Peter Cools licht de financiële verantwoording in het kort toe. Hij zorgt voor een tijdige verzending van de gevraagde informatie naar de HBO.

6. Overzicht vrijwillige bijdrage bewoners 2015

Tot nu toe is € 755,20 opgehaald voor activiteiten in de Bachflat.
Mieke Kelderman heeft de etagevertegenwoordigers hierover geïnformeerd en bedankt voor hun bijdrage. Daarnaast heeft zij op het informatiebord een dankwoord voor de bewoners gepubliceerd met vermelding van het in totaal opgehaalde bedrag.

7. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie

De Bewonerscommissie denkt na over geschikte kandidaten ter vervanging van de huidige kascontrolecommissie. Mochten zich geen geschikte kandidaten beschikbaar stellen, dan blijft de huidige kascontrolecommissie zo mogelijk in functie.

8. Begroting Activiteitencommissie en planning activiteiten 2015

De Bewonerscommissie heeft enkele vragen bij de begroting en planning activiteiten 2015, die zij zal bespreken met de Activiteitencommissie op 24 februari aanstaande.

Peter Cools merkt op dat het Bachflatfeest dit jaar in het midden van de zomervakantie is gepland. Dit lijkt hem geen goede datum om nieuwe en jonge bewoners bij de activiteiten te betrekken. Hij geeft de suggestie om het Bachflatfeest aan het begin (vóór 20 juli) of aan het einde van de zomervakantie (eind augustus) te plannen.

9. Wat te doen tegen gebruik petroleumkachels, gaskachels en dergelijke door bewoners

Kennelijk gebruiken een aantal bewoners alternatieve manieren om hun woning te verwarmen, zoals petroleumkachels, gaskachels etc.. Bij de Bewonerscommissie is niet bekend of hierover regelgeving is opgenomen in de huurvoorwaarden. Mogelijk kan er in een Bewonersnieuwsbrief aandacht worden gevraagd voor deze problematiek. Dit punt komt terug op de agenda van de vergadering met WBB op 17 maart 2015.

10. Voorbespreking en mogelijke aanvullingen op concept-agenda vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg op dinsdag 24 maart 2015

Mieke Kelderman voegt de aanvullingen toe aan de concept-agenda voor de vergadering met WBB.

11. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Tilly van Enckevort dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 20.00 uur.

 

naar archief