Vergadering Bewonerscommissie

Datum: 12 februari 2013
Aanwezig: Peter Valk, Mieke Kelderman (verslag)
Afwezig: Tilly van Enckevort, Peter Cools, Harrie Schreurs

1. Opening en vaststelling agenda

Peter Valk opent de vergadering om 19.00 uur.

2. Verslag vergadering Bewonerscommissie d.d. 6 november 2012

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

Verslag vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg d.d. 11 december 2012

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

3. HBO-enquête 2012

De ingevulde HBO-enquête is akkoord.

4. Brief HBO d.d. 1 februari 2013 met o.a. uitnodiging themabijeenkomst 13 maart 2013 en brief HBO over het huurbeleid 2013

Er zijn geen opmerkingen over deze brieven.

5. Financieel overzicht Bewonerscommissie 2012/2013

Het financieel overzicht geeft onvoldoende inzage in de bestedingen van de Bewonerscommissie. Mieke Kelderman zal met Peter Cools en Peter Valk een afspraak maken om hierin meer inzicht te krijgen.

De Bewonerscommissie heeft besloten dat het te besteden bedrag voor een attentie/bloemetje voor langdurige en ernstig zieke bewoners wordt verlaagd van € 7,50 naar € 5,00. Dit levert een besparing op de uitgaven op, die kan worden besteed aan een activiteit voor alle bewoners. Mieke Kelderman zal de communicatie naar de etagevertegenwoordigers en penningmeester op zich nemen.

6. Overzicht vrijwillige bijdrage per etage

De etagevertegenwoordigers hebben dit jaar bij de bewoners van de Bachflat in totaal € 766,80 aan vrijwillige bijdragen opgehaald voor te organiseren activiteiten in 2013. Wij bedanken de bewoners voor hun bijdragen en de etagevertegenwoordigers voor hun inzet.

7. Verslag vergadering Activiteitencommissie 22 januari en begroting activiteiten 2013

De Bewonerscommissie heeft de begroting van de Activiteitencommissie besproken. Mieke Kelderman neemt contact op de Activiteitencommissie om samen met Peter Valk de plannen door te spreken.

8. Terugblik op Nieuwjaarsreceptie

Geconstateerd is dat er in de communicatie tussen de Bewonerscommissie en de Activiteitencommissie een aantal zaken zijn misgelopen. Mieke Kelderman en Peter Valk zullen dit punt bespreken met de Activiteitencommissie.

9. Voorbespreking en mogelijke aanvullingen op concept-agenda vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg op dinsdag maart 2013

Het huurbeleid/huurverhoging 2013 wordt toegevoegd aan de concept-agenda.

10. Rondvraag en mededelingen

Er is een klacht binnengekomen over de late terugbetaling van ingediende declaraties. Mieke Kelderman heeft dit punt inmiddels besproken met Peter Cools.

11. Sluiting

Peter Valk sluit de vergadering om 20.00 uur.

 

naar archief