Vergadering Bewonerscommissie

Datum: 19 november 2019
Aanwezig: Leny van Baast, Ans Bartels, Miranda van Bavel, Mieke Kelderman (verslag), Margreet Kemper, Walter Schoone

1. Opening vergadering en vaststelling agenda

Walter Schoone opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Verslag vergadering Bewonerscommissie op 3 september 2019

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag vergadering Bewonerscommissie met WonenBreburg op 8 oktober 2019

N.a.v. agendapunt 3 schoonmaakprogramma is opgemerkt dat de bergingsgangen slechts halfjaarlijks worden schoongemaakt. Het zou prettig zijn als dat eenmaal per kwartaal kan gebeuren. Dit punt komt terug in de vergadering met WBB in maart 2020.
N.a.v. agendapunt 5 plaatsing deurmagneet in containerruimte geeft Jeun Bronneberg aan dat WBB vanwege capaciteitsproblemen een offerte heeft aangevraagd bij een externe aannemer. Het is nog even afwachten of deze aannemer dit klusje wil aannemen.
Er zijn veel lampen in de centrale hal kapot. Gerard Stoop, buurtbeheerder, mag deze lampen niet zelf vervangen. WBB is hiervoor op zoek naar gediplomeerde elektriciens, helaas tot nu toe zonder resultaat.

4. Financieel overzicht inkomsten en uitgaven

Er is nog voldoende budget beschikbaar voor de organisatie van de Kerst-in.

5. Voorbereiding Kerst-in en Jaarvergadering/Nieuwjaarsreceptie

Lia, Leny en Mieke gaan diverse sponsoren benaderen voor een prijs in de loterij. De loterij zal rond 21.00 uur beginnen. Mieke Kelderman print de actuele checklist voor Leny en Walter.
De begrotingen voor beide activiteiten zijn enigszins aangepast.

6. Ideeën voor vrijwilligersuitje 2019

Er is € 300,00 budget beschikbaar voor 39 vrijwilligers van de Bachflat. Voorgesteld is om een gezellig samenzijn te organiseren bij café Schalken, Pater Dondersstraat 15 in Tilburg Noord.
Mieke Kelderman stelt een uitnodiging op en zorgt voor verspreiding naar de vrijwilligers. Ieder regelt zelf zijn vervoer.

7. Ideeën voor activiteiten in 2020/2021 en voorlopige planning activiteiten

  • Jaarvergadering/Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari
  • Paasactiviteit op zaterdag 11 april
  • Spelletjesmiddag tussen 11 april en 11 juli
  • Bachflatfeest op zaterdag 11 juli
  • Jeu-de-boulestoernooi op 15 augustus. Reservedatum is 22 augustus
  • Kerst-in op vrijdag 18 december
  • Jaarvergadering/Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 8 januari 2021.

8. Rooster van aftreden per januari 2020

Walter Schoone is herkiesbaar voor een periode van drie jaar. Margreet Kemper en Mieke Kelderman geven aan dat zij willen aftreden in januari 2020.
Ieder denkt na over geschikte opvolgers voor de vertrekkende leden van de Bewonerscommissie.

9. Vergaderdata 2020

De vergaderdata voor 2020 zijn vastgesteld. De Jaarvergadering/Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op vrijdag 3 januari in de hal van 19.00 tot 22.00 uur.

10. Rondvraag en sluiting vergadering

Walter Schoone dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.50 uur.

 

naar archief