Vergadering Bewonerscommissie/WonenBreburg

Datum: 20 maart 2018
Aanwezig: Gerard Stoop, Jeun Bronneberg (voorzitter), José Perrij, Leny van Baast, Lia van der Meer, Margreet Kemper, Mieke Kelderman (verslag), Peter Valk, Walter Schoone

1. Opening vergadering en vaststelling agenda

Jeun Bronneberg opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.1. Verslag vergadering Bewonerscommissie met WBB d.d. 28 november 2017

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

2.2. Verslag Jaarvergadering Bewonerscommissie d.d. 9 januari 2018

Naar aanleiding van agendapunt 7: verzoek voor isolatie kopgevels
Naar aanleiding van het verzoek voor isolatie van de kopgevels en het daaropvolgende advies van Jeun om dit te melden bij de Huurcommissie, is geen enkele reactie binnengekomen bij de Huurcommissie. Bewoners die de Huurcommissie willen raadplegen, dienen hiervoor individueel een verzoek in te dienen. Als er echt een gebrek wordt geconstateerd dan is het advies van de Huurcommissie bindend en is WonenBreburg verplicht dat advies uitvoeren.

3. HBO-enquête 2017

Naar aanleiding van vraag 7
De Bewonerscommissie heeft aangegeven niet tevreden te zijn over het overleg met WonenBreburg, omdat haar voorstellen vaak stranden op het beleid van WonenBreburg, zoals bijvoorbeeld de isolatie van de kopgevels, vervanging transparante balkonplaten, opruwen en/of ophogen van galerijvloeren, huismeester vaker aanwezig.
Jeun legt uit dat het onderhoudsbudget van WonenBreburg steeds minder wordt. Als een verzoek wenselijk, maar niet strikt noodzakelijk is, wordt dit niet in behandeling genomen door WonenBreburg, mede om te voorkomen dat daardoor een huurverhoging nodig is.

Verder legt Jeun uit dat Gerard op meerdere kantoren werkzaam is. Ook al zie je hem niet, hij is wel telefonisch bereikbaar. Gerard wordt ook steeds meer ingezet voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld bemiddeling bij huurincassoachterstand. Gerard doet nog steeds kleine klusjes in de complexen. Technische verzoeken worden afgehandeld door Onderhoud.

De Bewonerscommissie is heel tevreden over het werk van de huidige schoonmaakster van Gom. Gerard heeft een signaalfunctie en geeft extra aandachtspunten rechtstreeks door aan de schoonmaakster.

Jeun merkt op dat hij van de Bewonerscommissie voor zijn werk een rapportcijfer 6 heeft gekregen. Hij vraagt wat hij dan zoal verkeerd doet. De Bewonerscommissie legt uit dat Jeun tijdens de jaarvergadering nogal geïrriteerd antwoord gaf op sommige vragen van de bewoners. Verder schuift Jeun vaak zaken door naar andere collega’s of legt sommige problemen terug bij de bewoners zelf. Dit irriteert de betreffende bewoners dan weer.
Jeun geeft aan dat hij de sfeer ten opzichte van WonenBreburg tijdens de jaarvergadering als zeer vijandig heeft ervaren. De jaarvergadering is in principe een verantwoording van de Bewonerscommissie aan de bewoners. Voorafgaand aan de jaarvergadering kunnen bewoners hun vragen indienen. Helaas gebruiken sommige bewoners de jaarvergadering om ongebreideld hun gal te spuien ten opzichte van WonenBreburg. Jeun betreurt het dat deze bewoners hun vragen gedurende het jaar niet aan hem stellen.

Naar aanleiding van een vraag over het schilderen van de muren van de centrale hal, geeft Jeun aan dat dit slechts eenmaal per 25 jaar op het onderhoudschema staat. Dat betekent dat dit voorlopig niet gebeurt.

Naar aanleiding van punt 34 over het bijwerken van de consoles neemt Jeun actie. Genoemde consoles moeten nog bijgewerkt worden.

4. Kosten individuele wateraansluiting Brabant Water

Jeun Bronneberg licht het kostenoverzicht toe. Op basis van deze informatie lijkt het voordeliger voor bewoners om niet te kiezen voor een individuele wateraansluiting, omdat daarvoor hogere kosten moeten worden gemaakt. De Bewonerscommissie gaat hierop verder geen actie ondernemen.

5. Functie brievenbus voormalige Activiteitencommissie

De brievenbus van de voormalige Activiteitencommissie wordt niet gebruikt. Gerard verwijdert deze brievenbus zo spoedig mogelijk.

6. Activiteitenkalender Bewonerscommissie Bachflat

Jeun merkt op dat er, in tegenstelling tot in andere complexen, veel activiteiten zijn gepland in de Bachflat. Leny en Walter maken een afspraak met Gerard om een en ander door te spreken.

7. Rondvraag

Een van de leden van de Bewonerscommissie informeert naar de mogelijkheid van een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de flat. Jeun antwoordt dat daarvoor geen mogelijkheid is; er is geen leeg appartement beschikbaar. Het streven van WonenBreburg is om alle appartementen te verhuren en de kosten te beperken.

Er ontstaat discussie over de grote bank in de hal. Sommige aanwezigen zouden deze bank willen vervangen door een leestafel. De bank is echter intellectueel eigendom van de architect en kan niet zonder zijn toestemming worden verwijderd. Daarnaast is de vloerbedekking onder de bank mogelijk van een andere kleur dan de rest van de hal. Verplaatsing van de bank kan tevens schade aanrichten aan de rest van de vloerbedekking.
Een voordeel is dat er ongeveer twintig mensen op de bank kunnen zitten bij activiteiten in de hal. Besloten is om de bank te handhaven.

8. Sluiting

Jeun dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 20.00 uur.

 

naar archief