Vergadering Bewonerscommissie

Datum: 22 november 2016
Aanwezig: Peter Valk (voorzitter), Lia van der Meer, Margreet Kemper, José Perrij, Mieke Kelderman (verslag)
Afwezig: Peter Cools

1. Opening en vaststelling agenda

Peter Valk opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen welkom. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2. Informatie Activiteitencommissie over Sinterklaas en Kerst-In

Sinterklaas komt op bezoek in de Bachflat op zaterdagochtend 26 november. Achttien kinderen hebben zich aangemeld.
De Kerst-In wordt een gezelligheidsavond van 19.00 tot 21.00 uur. Vanwege de subsidie van Verrijk je Wijk zijn er, met uitzondering van de loterij, geen kosten voor de bewoners.

3a. Verslag vergadering Bewonerscommissie Bachflat d.d. 13 september 2016

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
Mieke Kelderman vraagt aan Peter Cools een actueel financieel overzicht en informeert tevens naar de opzet voor een kasboek voor de nieuwe penningmeester. Tevens zal Mieke José Perrij een spoedcursus Excel geven.

3b. Verslag vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WBB d.d. 8 november 2016

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

4. Organisatie Jaarvergadering/Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2017

De tekst van de uitnodiging voor de bewoners is akkoord. Besloten is om deze uitnodiging uiterlijk maandag 19 december te verspreiden. De begroting is akkoord.
Margreet Kemper en Mieke Kelderman leggen de afspraken vast bij Woonzorgcentrum De Heikant.

5. Rooster van aftreden per januari 2017

Peter Cools treedt in januari 2017 af als penningmeester.

6. Taakverdeling leden Bewonerscommissie per 10 januari 2017

Na instemming van de bewoners tijdens de jaarvergadering neemt José Perrij het penningmeesterschap op zich. Lia van der Meer wordt verantwoordelijk voor het actueel houden van het publicatiebord in de hal. Mieke Kelderman overhandigt haar de sleutels.
Margreet Kemper maakt samen met Mieke Kelderman afspraken over de jaarvergadering/Nieuwjaarsreceptie bij De Heikant.

7. Planning vergaderdata 2017

De voorgestelde vergaderdata voor 2017 zijn akkoord.

8. Mogelijke agendapunten vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg op dinsdag 28 maart 2017

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag vergadering met WBB van 8 november 2016
  3. Terugblik op Jaarvergadering/Nieuwjaarsreceptie van 10 januari 2017
  4. Rondvraag en sluiting

9. Rondvraag en sluiting

Peter Valk dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.25 uur.

 

naar archief