Vergadering Bewonerscommissie

Datum: 5 november 2013
Aanwezig: Peter Valk, Peter Cools, Tilly van Enckevort, Mieke Kelderman (verslag), Marian Cruijssen, Tony van den Dungen

1. Opening en vaststelling agenda

Peter Valk opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de afvaardiging van de Activiteitencommissie bestaande uit Marian Cruijssen en Tony van den Dungen. Doel van de uitbreiding van de Bewonerscommissie is de Activiteitencommissie meer te betrekken bij de Bewonerscommissie en te komen tot een kortere communicatielijn tussen beide commissies. Na enkele maanden evalueren de commissies deze nieuwe werkwijze. Mieke Kelderman zal dit punt agenderen voor de vergadering van mei 2014.

Op de jaarvergadering in januari 2014 wordt aan de bewoners voorgelegd of zij akkoord gaan met de zittingname van deze afvaardiging van de Activiteitencommissie in de Bewonerscommissie.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vergadering Bewonerscommissie d.d. 3 september 2013

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg d.d. 1 oktober 2013

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

3. Nieuws vanuit de Activiteitencommissie

De organisatie van de Kerstborrel wordt verder uitgewerkt door de Activiteitencommissie. Marian Cruijssen informeert de Bewonerscommissie via e-mail, zodra de plannen bekend zijn. Het voorstel is om de centrale hal niet alleen met Kerst en Pasen te versieren, maar bijvoorbeeld ook met Sinterklaas.

Marian Cruijssen vraagt of er budget beschikbaar is voor de aanschaf van afgeprijsde kerstartikelen na de Kerst. Afgesproken is dat de Activiteitencommissie na de kerst bekijkt welk budget nodig is en met spoed een voorstel indient bij de Bewonerscommissie.

Marian Cruijssen maakt een voorstel voor het gebruik van een opslagruimte voor de spullen van de Activiteitencommissie. Dit punt komt terug op de vergadering met WonenBreburg op 10 december 2013.

De ruimte onder de trap blijft voorlopig beschikbaar voor de jeu-de-boules.

4. Voorbereiding jaarvergadering Bewonerscommissie en organisatie nieuwjaarsreceptie op dinsdag 7 januari 2014

Mieke Kelderman maakt een jaarverslag en stelt de agenda op.

5. Stand van zaken onderhoud standleidingen

Er is een wijziging in het geplande onderhoud van de standleidingen. Op dit moment is niet duidelijk welke stappen worden ondernomen om het probleem met de standleidingen op te lossen. Dit punt komt terug op de agenda van de vergadering met WonenBreburg op 10 december 2013.

6. Stand van zaken campagne Huurders Belangen Organisatie Wonen 99 (HBO) in verband met invoering verhuurdersheffing

Zoals bekend zijn de wooncorporaties, waaronder ook WonenBreburg, akkoord gegaan met de kabinetsplannen om aan de corporaties een zogenoemde Verhuurdersheffing op te leggen.

Deze heffing zal voor een groot gedeelte verhaald worden op de huurders. De Huurders Belangen Organisatie (HBO) van WonenBreburg is daarom een campagne gestart om aan WonenBreburg en de politiek duidelijk te maken het hiermee oneens te zijn. De HBO vindt het onacceptabel dat de gevolgen van falend toezicht en het dichten van een begrotingsgat van de regering voor een groot deel bij de huurders wordt neergelegd.Van de bewoners van de Bachflat zijn 185 ondertekende formulieren ontvangen, een prachtig resultaat. Zodra alle handtekeningen van de huurders binnen zijn, zal de HBO deze met een petitie gaan overhandigen aan de bestuurders van WonenBreburg en aan de politiek, zowel plaatselijk als landelijk.

7. Behoefte aan een wijziging van het schoonmaakprogramma?

Er is geen behoefte aan aanpassing van het schoonmaakprogramma. Mieke Kelderman geeft dit door aan Anja van Riel.

8. Stand van zaken etentje vrijwilligers Bachflat

Op dit moment hebben zich 21 vrijwilligers aangemeld voor het etentje.

9. Stand van zaken werving nieuwe etagevertegenwoordigers

De nieuwe etagevertegenwoordiger van de 6e etage is Leonie Maas.
De nieuwe etagevertegenwoordiger van de 7e etage is Ans van Gestel.

Op de 5e, 10e en 16e etage is geen etagevertegenwoordiger beschikbaar, die op de betreffende etage woont. Deze etages worden bijgehouden door respectievelijk Nettie Tönissen, Dick Kelderman en Gijs Druijts. Het zou prettig zijn als een bewoner van de betreffende etage zich zou aanmelden als etagevertegenwoordiger.

10. Voorstel vergaderdata 2014

Het voorstel voor de vergaderdata 2014 is akkoord. Dit punt komt terug op de agenda van de vergadering met WonenBreburg op 10 december 2013.

11. Rooster van aftreden per januari 2014

Conform het rooster van aftreden treedt Peter Valk per januari 2014 af. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar van januari 2014 t/m december 2017. Conform het rooster van aftreden kan elk lid van de Bewonerscommissie indien gewenst zijn lidmaatschap ook tussentijds beëindigen.

12. Aangepaste tekst welkomstbrief voor nieuwe bewoners

Mieke Kelderman past de welkomstbrief voor nieuwe bewoners steeds aan met geplande activiteiten. Deze aanpassing van de welkomstbrief is akkoord.

13. Voorbespreking en mogelijke aanvullingen op concept-agenda vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg op dinsdag 10 december 2013

Aanvullingen zijn planning vergaderdata 2014, rooster van aftreden Bewonerscommissie, voorstel opslagruimte Activiteitencommissie, aanwezigheid gasflessen en gaskachels.

14. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

15. Sluiting

Peter Valk dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 20.00 uur.

 

naar archief