Vergadering Bewonerscommissie

Datum: 7 mei 2013
Aanwezig: Peter Valk, Mieke Kelderman, Tilly van Enckevort, Peter Cools (tijdelijk)
Afwezig: Harrie Schreurs

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergadering Bewonerscommissie d.d. 12 februari 2013

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. Om kosten te besparen stelt Peter Valk voor een mooie kaart te laten ontwerpen ter vervanging van een bloemetje voor een ernstig zieke bewoner.

Verslag vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg d.d. 9 april 2013

Er zijn geen opmerkingen over het verslag.

3. Stand van zaken huurverhoging per 1 juli 2013

De leden van de Bewonerscommissie hebben tot op heden geen negatieve signalen ontvangen naar aanleiding van de voorgestelde huurverhoging per 1 juli 2013.

4. Voorbespreking en mogelijke aanvullingen op concept-agenda vergadering Bewonerscommissie Bachflat met WonenBreburg op dinsdag 25 juni 2013

Aanvullingen op de concept-agenda zijn:
Stand van zaken standleidingen, stand van zaken plaatsing spoelautomaten, stand van zaken schoonmaak, aanpak geluidsoverlast bewoners onderling, het vervallen van de mogelijkheid om contant te betalen bij kantoor WonenBreburg.

5. Rondvraag en mededelingen

Harrie Schreurs heeft aangegeven per direct te stoppen met zijn werkzaamheden voor de Bewonerscommissie vanwege zijn gezondheid en aankomende verhuizing. Mieke Kelderman zal zijn vertrek schriftelijk bevestigen. De Bewonerscommissie gaat een andere bewoner benaderen ter vervanging.

Mieke Kelderman roept de leden van de Bewonerscommissie op te reageren op vragen in haar mailtjes.

6. Sluiting

Peter Valk sluit de vergadering om 19.45 uur.

 

naar archief